กรมส่งเสริมการเกษตร ปรับแผน 4 ด้าน ปฏิบัติงานออนไลน์ มั่นใจให้บริการเกษตรกรต่อเนื่อง

นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีการปรับแผนการทำงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริการเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook พร้อมเปิดช่องทางให้เกษตรกรขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ  ได้แก่ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค ไลน์ และโทรศัพท์ ของสำนักงานในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยังจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค ยูทูป เพื่อให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้จากที่บ้านได้ 2) ด้านการจัดระบบภารกิจงานส่งเสริมการเกษตร ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานทั้งระดับกรมและหน่วยงานภูมิภาค ปรับระบบการทำงานส่งเสริมการเกษตร T&V System สู่การดำเนินงานบนระบบออนไลน์ เช่น การประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Video Conference) เพื่อลดการพบปะโดยตรง รวมทั้งเลื่อนการจัดอบรมและสัมมนา หรือปรับเป็นการดำเนินการในรูปแบบออนไลน์แทน ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรมั่นใจว่าจะสามารถให้บริการเกษตรกรและประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ยังช่วยเพิ่มช่องทางออนไลน์ในการกระจายผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยเปิดพื้นที่ออนไลน์ เช่น นำเสนอข้อมูลแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพดี ผ่านทางเฟซบุ๊ค  “ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร” เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค และยังเป็นการช่วยลดผลกระทบให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง

สำหรับด้านที่ 3 ด้านบุคลากร กรมส่งเสริมการเกษตรได้สร้างการรับรู้และความตระหนักในการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ เช่น รณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และดูแลสุขภาพตนเอง จัดให้มีมาตรการปฏิบัติราชการที่บ้าน (DOAE Work from Home) และเหลื่อมเวลาในการเข้าทำงาน วางระบบให้บุคลากรพัฒนาตนเองผ่านการเรียนออนไลน์ (E-learning) รวมทั้งงดเดินทางไปต่างประเทศ ยกเว้นกรณีจำเป็นอย่างยิ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีและให้ปฏิบัติตนในการเฝ้าระวังตามมาตรการในการควบคุมโรคของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด และ 4) ด้านอาคารสถานที่ กรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดให้เจ้าหน้าที่ปรับระยะห่างระหว่างโต๊ะทำงานอย่างน้อย 1 เมตร มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้ออาคารและยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ โดยเพิ่มความตระหนักให้กับพนักงานทำความสะอาดดูแลความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางของสำนักงาน รวมทั้งสิ่งของที่ใช้งานบ่อยครั้งและบริเวณที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น ที่จับประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือแอลกอฮอล์ที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ ตลอดจนกำหนดทางเข้า-ออกทางเดียว วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร และจัดวางเจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์กระจายในพื้นที่ส่วนกลางของสำนักงานอย่างทั่วถึง รวมทั้งกำหนดให้มีการลงทะเบียนและจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับผู้มาติดต่อราชการทุกอาคารสำนักงานด้วย

ทั้งนี้ หน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรทุกแห่งมีความพร้อมให้บริการแก่ประชาชน แต่อาจจะแตกต่างกันไปตามมาตรการของแต่ละจังหวัด จึงขอให้เกษตรกรที่ต้องการติดต่อราชการ โทรศัพท์เข้าไปสอบถามที่สำนักงานก่อนล่วงหน้า จะทำให้เกิดความสะดวกในการรับบริการมากขึ้น

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร : นาฏสรวง ข่าว, เมษายน 2563

กรมส่งเสริมการเกษตร : ข้อมูล