เกษตรฯ สองแคว กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งส่งเสริมการทำตลาดออนไลน์

วันที่ 3 เมษายน 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำรวจการปลูกและการตลาดของมะม่วง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด และภัยแล้ง ส่งผลให้ผลิตได้รับผลกระทบ และไม่สามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้ โดยได้แนะนำเรื่องการทำตลาดออนไลน์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ผล (มะม่วงส่งออก) ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก