เกษตรฯ สองแคว กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเชิญชวน “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด”

นายเชน จีนหมวกดำ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก แจ้งเชิญชวนร่วมใจ “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการปิดช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร จากเหตุการณ์นี้จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านอุดหนุนผลผลิตของพี่น้องเกษตรกร ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร