เกษตรฯ สองแคว ร่วมประชุมทางไกล “กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1”

วันที่ 1 เมษายน 2563 นายเชน จีนหมวกดำ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมทางไกล (Conference) กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) /มาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดฯ และสถานการณ์ภัยแล้ง ตามมติ ครม. /การปรับวิธีการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ตามระบบ T&V System / การติดตามสถานการณ์ในพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร