เกษตรฯ พิษณุโลก กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

วันที่ 31 มีนาคม 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก โดยนายเชน จีนหมวกดำ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก เผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดการระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้พี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงส่งออก ไม่สามารถขนส่งสินค้าไปขายได้ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกจึงได้จัดประชุมร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงไปเมื่อวันที่ 20 และ 24 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ได้ช่วยซื้อผลผลิตมะม่วงของเกษตรกร ในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม 2563 (การประชุมวีดีโอทางไกลผ่านระบบ ZOOM) เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก อย่างเคร่งครัดทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จะได้ติดตามช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ ต่อไป