เกษตรฯ สองแคว กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งหาทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงกระจายผลผลิต

วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายเชน จีนหมวกดำ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายดำรงค์ชัย มีช้าง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วย นายธนวัตร ค้ำชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวมลธิชา วัฒนสิงห์ นักวิาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก ติดต่อประสานงานในการขอความร่วมมือการกระจายผลผลิตมะม่วงของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากได้รับผลกระทบการระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้ราคาผลผลิตมะม่วงตกต่ำ ในการนี้ได้มีผู้แทนจากกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 3 เป็นผู้รับเรื่องและหาวิธีแก้ปัญหาและหาทางออกร่วมกัน ณ กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก