การคัดเลือกศดปช.ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563

วันที่ 27 มีนาคม 2563 นางอรุณี ดอนจักร หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลแม่ระกา หมู่ 15 ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

นายสามารถ แนบครบุรี ประธานศพก.อำเภอวังทอง พร้อมทีมงาน ศดปช.
นายสามารถ แนบครบุรี ประธานศพก.อำเภอวังทอง และนายพิสิษฐ์ อัจฉฤกษ์ นวส.ชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก