เกษตรฯ พิษณุโลก คัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น และเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม ประจำปี 2563

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาววลัยพร ชนกกำชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายพจน์ จรูญชัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูลกิจกรรม กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น สมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น ที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น และเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ออกจัดเก็บข้อมูล ณ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง และ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ เพื่อนำข้อมูลมาสรุปผล เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดพิษณุโลก ปี 2563