การสรุปผลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน “เมืองท่องเที่ยว 3 ธรรม 4 แยกระเบียงเศรษฐกิจที่มั่งคั่ง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

——&#8212

Read more