ประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมการสัมมนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับเขต พร้อมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานของอาสาสมัครเกษตร ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก และนายพจน์ จรูญชัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร มอบหมายให้นายวิรัตน์ นาคเอี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยอาสา

เกษตรพิษณุโลก เข้าร่วมคณะทำงานตรวจสอบสต็อกข้าว ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2564/65 จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางรสจรินทร์ หลวงโปธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ เข้าร่วมคณะทำงานตรวจสอบสต็อกข้าว ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอ

เกษตรพิษณุโลกจัดการอบรมประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. ประจำปี 2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นำโดยนางวลัยพร ชนกกำชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดการอบรมพัฒนาเกษตร

เกษตรพิษณุโลกรวมพลังร่วมกิจกรรม 5 ส ปรับภูมิทัศน์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ปรับปรุงภูมิทัศน์ แปลงสาธิต บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน โดยปลูกต้นมะม่วงหิมพานต์ จำนวน 50 ต้

เกษตรพิษณุโลกจัดประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 19 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 19 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณารับรองรายชื่อชาวไร่อ้อย และหัวหน้าก

เกษตรพิษณุโลกร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอวังทอง

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางทิพวรรณ แป้นเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางศิริพร โปร่งเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วม

เกษตรพิษณุโลกถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ “แมลงดี แมลงร้ายในนาข้าว” ให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวบ้านท่าโรง

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรฯจังหวัดพิษณุโลก และนายภานุพงศ์ สิงห์คำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช มอบหมายให้นายนพดล สีอ่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ บรรยายถ่ายทอดควา

ประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง

📢ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก📢

ประกาศ “รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 “

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรฯ

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564